Info
Hver gang du ser dette symbolet     så betyr det at siden du er inne på, er hovedsiden for artikler som er klassifisert til å tilhøre denne hovedsiden. Formålet til infosiden/hovedsiden er å forklare hva slags stoff som forventes å befinne seg på de tilhørende sidene. Med tilhørende så mener vi sider som har samme navn og logo, for eksempel Puls, Adios eller Refleks. Sider som Nyheter og Diskografi er selvforklarende og vil derfor ikke ha en infoknapp.

Ligger ikke hovedsiden der du trodde den skulle ligge?

Av og til vil vi bytte på hva som dukker opp når du klikker deg inn på en slik temaside herfra (fanklubbens hjemmeside). Da kan du alltids gå inn på siden som vi har kalt Innhold, og lete etter temasidens navn. Infosidene for hver temaside har vi kalt Introduksjon. For konsistensens skyld har vi også kalt siden du er på nå for Introduksjon, under innholdsidens bokstav i. Det vil derimot ikke komme underordnede / tilhørende sider på siden du er på nå, bortsett fra de knappene du ser under her:
  Copyright Europ Europ fanclub © 2020 / send e-post